Traslate Taducció

A.- Potenciar al màxim els projectes vitals personalitzats de les persones.-

146.- Potenciem l’autonomia social, personal i acadèmica de l’alumnat.-

Tot gira al voltant d’estimular el projecte vital autònom de l’alumne/a (PVA) en totes les seves dimensions social, personal i acadèmica.

El “CoM dels talents creatius cooperatius personalitzats pel diàleg, pel joc i pel compromís social (Talents Cooppel).

 Copyright “Talents Cooppel” Josep Maria Ferran i Torrent , Tarragona, 2015 i 2016

Tallers Talents Cooppel.-

Tallers tutorials de màxim una hora per sessió, enfocats cap a jocs en família i/o en colla a l’hora de tutoria per un costat  i per l’altra en les mateixes famílies ( pares/mares/fills/es) en horari extraescolar a la fi de fomentar l’autonomia de l’alumnat, les seves iniciatives en llibertat i per la responsabilitat, compromesos en el món local i mundial.

“Talents Cooppel” és una pràctica d’entrenament lúdic que es concreta en tres pràctiques seqüenciades.

Primer és una pràctica mental concretada en la fabricació de materials de jocs de taula i de tauler a partir d’una font sigui contextual com un museu o un espai natural, de format paper com un llibre, uns apunts… o de format digital o d’internet.

Segon a la fi de dur a terme els materials es porta a terme una pràctica reflexiva cultural sobre els continguts curriculars bàsics o dels estudis que es tracti siguin post-obligatoris i/o universitaris.

Tercer és una pràctica d’atenció social a les persones jugadores, al seu coèxit i als seus continguts així com les competències bàsiques que es van dominant mentre es progressa en els “Talents Cooppel”.

Els objectius generals dels “Talents Cooppel” són:

1.- Potenciar i assolir les competències bàsiques transversals.-

2.- Els “Talents Cooppel” fomenta l’autonomia en la creació de materials per als jocs i la cooperació en el seu entrenament per mitjà de targetes que per una cara preguntem i per l’altra responem en situació lúdica dels jocs de taula i de tauler.

Inclou les estratègies Cooppel i les tècniques d’estudi, la mnemotècnica i les competències bàsiques transversals que potencia els Talents Cooppel.-
2.1.- Objectius específics:
1.- Consciència i sensibilització de com els Talents Cooppel assumeixen com a pràctica d’entrenament lúdic  l’estímul de l’aprenentatge de les competències bàsiques
2.- Conèixer i aplicar les principals tècniques d’estudi, mnemotècnica i les competències bàsiques transversals en la construcció progressiva de les targetes Cooppel, per una cara preguntes i per l’altra respostes. Després mentre es progressa a més de targetes que poden ser postals, estampes, dòminos, cartes, cromos… segons la funció dins dels jocs de tauler de mapes mentals, conceptuals o decisoris que es construeixen a partir dels esquemes que es van elaborant a nivell personal primer i després en grup que evoluciona cap a l’equip..
2.2.- Els progressos en les tres pràctiques:
I.- Pràctica mental ja que la finalitat de la fabricació de targetes és progressar en codis, símbols i en l’economia mental basada en la certesa, l’apreciació i la seguretat davant de l’error. És un procés de conscienciació dels processos de decisions mentals (Decisiologia) en l’aprenentatge mirant cap el futur. Això que ara entenc i sé com puc seguir entenen i saber respondre en el futur? Es voler ser competent ara i en el futur. És per tant ser conscient de la pròpia ment, com funciona millor i que cal entrenar per a ser més efectiu. Dins d’un esperit esportiu i de competència en el coèxit personal i de l’equip.
II.- Pràctica reflexiva cultural.-

Saber a partir dels continguts i situacions culturals resoldre els problemes reals i tot seguit saber que he d’entrenar per a estar preparat en futures situacions semblants. Per això comencem a seleccionar continguts a la fi de construir materials aplicant les regles de les tècniques d’estudi i mnemotècniques.

Un nou pas és avaluar els materials creats Cooppel per mi mateix i d’altres així com els jocs ja existents. De la pràctica reflexiva apliquem aquestes tres tècniques i/o estratègies:

Avaluem materials i situacions: ACRD:  Autoavaluació de la situació i dels materials  “això m’ajuda?”, contrast amb l’altri “què et sembla?”, reformulació o no dels materials, decisions noves per a una altra ocasió

Construir tasques Cooppel: PALACETE: Principis lògics culturals, l’anàlisi, la construcció de l’experiència, tasques específiques a fer és a dir materials i jocs.

Construir hipòtesis, teories i explicacions Cooppel: RESET: Recursos creats (targetes, taulers…), experiència, esquematització i estudi teoritzador (conclusions i nous principis).

III.- Pràctica d’atenció social 
El fet de jugar entre tres persones, amb el personal bastida (arbitratge, monitor, mediador, jutge/a, mestre/a, investigador/a…) amb un mínim de 9 targetes per jugador/a, es fan tandes de 3 x 1, fins a 27 jocs que són una jugada, una partida són tres jugades o 81 jocs i un partit són 243 jocs. Amb l’atenció social de persones mirant i seguint els jocs, amb participació i aplaudiments quan un equip aconsegueix els 243 éxits o millor dit coèxits. Aixó centra l’atenció social en les produccions, en les jugades, en les pràctiques reflexives culturals i en els estils mentals d’aprenentatge.